1. Bepalingen
  1. Onder “klant” wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Mesa een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
  2. Onder “algemene voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals verder in dit document opgenomen.
  3. Onder “diensten” wordt verstaan: het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten van een website of servers, webdesign en andere internet gerelateerde diensten, het brengen van consultancy, netwerkopstellingen, computersystemen of andere diensten geleverd door Mesa.
  4. Onder “overeenkomst” wordt verstaan: elke contractuele band tussen Mesa en de klant die gericht is op het verschaffen van diensten door Mesa aan de klant.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Mesa aanbiedt aan haar klanten. U kunt op geen enkele wijze afstand doen van deze algemene voorwaarden, ze wijzigen of vervangen. Indien andere voorwaarden gelden, wordt dit schriftelijk vermeld door Mesa.
  2. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
  3. Mesa behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan de klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoudt Mesa zich het recht om de diensten per ingang van de nieuwe algemene voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggave van financiën.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige klant een bestelling plaatst bij Mesa en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Indien de toekomstige klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
 4. Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van drie (3) maanden.
  2. De klant kan de overeenkomst tussentijds beëindigen.
  3. De duur van een overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
  4. Een overeenkomst wordt na afloop van de in de overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste zeven (7) dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per email of brief opzegt.
 5. Vergoedingen
  1. De door klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief zoals vermeld in de overeenkomst / factuur.
  2. Mesa behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen en zal de klant hiervan zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de klant niet akkoord gaat met de tariefswijziging kan de klant de eerstvolgende overeenkomst waarbij deze nieuwe tarieven gelden, opzeggen. Dit volgens de algemene voorwaarden 4.4.
 6. Betaling
  1. Alle facturen zullen door de klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
  2. Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van de klant.
  3. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.
 7. Opschorting
  1. Bij het achterwege blijven van betalingen is Mesa gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Mesa kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de klant. Mesa is gerechtigd alle virtuele eigendommen per direct te verwijderen, hierdoor kan Mesa niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
  2. Indien de klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldoet kan Mesa de overeenkomst per direct beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1.
 8. Voorbehoud en eigendom van rechten
  1. Alle aan de klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van de rechthebbenden totdat alle verschuldigde bedragen aan Mesa zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
  2. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3
 9. Beschikbaarheid en beheer van de dienst
  1. Door Mesa verstrekte leveringstermijnen zijn indicatief en daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  2. Mesa spant zich in om geleverde internetdiensten zo beschikbaar en bruikbaar mogelijk te houden. Mesa zal eventuele storingen of defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen.
  3. Mesa kan niet garanderen dat alle geleverde diensten ten alle tijde beschikbaar zijn voor de klant en/of derden.
  4. Mesa spant zich in om back-ups van gegevens te maken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen, verwisselen, of beschadigen van gegevens. Hieronder vallen ook via de servers van Mesa verzonden (e-mail) berichten of data op harde schijven behandeld door Mesa.
  5. De klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde diensten waarop Mesa onderhoud uitvoert. De klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Mesa probeert het onderhoud uit te voeren op tijden dat de klant er de minste hinder van ondervindt, echter zonder garantie.
  6. Mesa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de klant door de onbeschikbaarheid van de diensten en/of onderhoud hieraan. De klant vrijwaart Mesa dan ook van enige aansprakelijkheid hiervoor.
  7. Mesa kan ten allen tijde haar materiaal en dienstverlening aanpassen, met het oog op het behoud van en/of het verbeteren van de kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst. Hieronder vallen onder andere openingstijden en de servers van Mesa.
 10. Verplichtingen van de klant
  1. De klant is verplicht de dienst conform de wet te gebruiken en eventuele regelgeving van toepassing op de aangeboden dienst na te leven.
  2. De klant zal de dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Mesa opgelegde regels, instructies en beperkingen. De klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden. In het bijzonder zal de klant:
   • geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
   • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
   • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van Mesa;
   • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van Mesa;
   • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
  3. De klant is verplicht de dienst te gebruiken zodat deze de werking van de servers van Mesa en de beschikbaarheid van de dienst aan andere klanten niet belemmert.
  4. De klant is verplicht om door Mesa verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
  5. Indien Mesa op de dienst van de klant data aantreft welke in strijd is met de algemene voorwaarden behoudt Mesa zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
  6. Mesa behoudt zich het recht om de klant de toegang tot de dienst te ontzeggen indien de klant in strijd is met de algemene voorwaarden.
  7. Mesa zal wegens weigering van de toegang tot de dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De klant vrijwaart Mesa voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.
  8. Het is niet toegestaan om grote hoeveelheden gegevens op de servers van Mesa op te slaan die (gratis) mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is niet te functioneren als een externe harde schijf voor opslag van gegevens of back-ups in formaten zoals zip, mp3, jpg, etc. maar als presentatie of verkoopruimte voor bedrijven of privé-personen.
  9. Het verkeer is in principe onbeperkt. Het verkeer dient redelijk te zijn en niet het verkeer van de andere gebruikers te verstoren. Als het verkeer van een klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt Mesa zicht het recht voor om de dienst van de eerstgenoemde klant te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. Mesa behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een dienst wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de financiële middelen die vooruit zijn betaald.
  10. Indien wij merken dat er misbruik van onze niet gelimiteerde diensten wordt gemaakt zullen wij de klant vriendelijk verzoeken zich te houden aan een redelijke verhouding tot het gebruik van de diensten en behouden wij ons het recht tot het instellen van een limiet.
 11. Aanvraag domeinnamen
  1. Mesa bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Mesa hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
  2. Indien een door de klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Mesa de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de klant de aanvraag indiende bij Mesa, kan Mesa op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
  3. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Mesa tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
  4. Verhuizen van een door de klant aangevraagde domeinnaam kan enkel op voorwaarde dat de klant deze in zijn bezit heeft. Bij verhuis word een kost aangerekend per aanvraag, indien de aanvraag tot verhuizing tegenstrijdig is met de voorwaarden van de bevoegde instantie, zal het domein niet geregistreerd worden en worden er geen financiële middelen voor de verhuis terug gestort.
 12. Geheimhouding , gegevensverwerking
  1. Zowel de klant als Mesa zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
  2. De klant geeft Mesa hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Mesa aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
  3. De klant kan ten allen tijde inzage vragen in de gegevens die over hem in het databestand van Mesa zijn opgeslagen.
 13. Beveiliging
  1. Mesa spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
  2. Mesa tracht om altijd haar of door haar geïmplementeerde systemen zo degelijk mogelijk te beveiligen, echter kan Mesa niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van cyberaanvallen op haar of door haar bij de klant geïmplementeerde infrastructuur of software.
 14. Overmacht
  1. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt onder andere: storingen in het datacenter of aan servers, kabelbreuken in de verbindingen daartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Mesa of haar dienstverleners.
 15. Diversen
  1. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Mesa en daar steeds te vinden. Deze worden op verzoek ook kosteloos toegezonden via mail.